Werkgroep Biodiversiteit

Mogen we beginnen met ons voor te stellen? Wij zijn de 9-koppige ‘Werkgroep Biodiversiteit’ en bestaan uit:

Bert Geel – voorzitter;

Anne Hartkamp – penningmeester;

Fokje Dalstra – secretaris;

Mark Wierstra – coördinator maaibeleid en contactpersoon Gemeente;

Dirk Elsma – onderhoud en praktische zaken;

Henk vd Meulen – bioloog;

Chris Mintjes – kennis natuur/bodem;

Chris Kuipers – kennis natuur/bodem;

Jerre Wiersma – kennis natuur/bodem.

 

Vanaf september 2021 zijn de werkzaamheden van start gegaan. Maar ter voorbereiding op de start zijn er ook al enige acties uitgevoerd.

  • Het formeren en opstarten van een werkgroep
  • Het maken van een planning voor een lessenserie over biodiversiteit en het maken van insectenhotels met de 3 basisscholen van Dronryp, namelijk IKC het Anker, OBS de Romte en KC Sint Radbodus.
  • Het aanmaken van een facebook pagina met de naam ‘Biodiversiteit Dronryp’.
  • Het houden van een wandelexcursie door het dorp onder leiding van voorzitter Bert Geel over de plannen rondom biodiversiteit
  • Het afspreken van aangepast ecologisch maaibeleid met Gemeente Waadhoeke voor de groenstrook bij de Puoldyk (wandelpad langs de haven).

 

In samenwerking met de werkgroep heeft een gecertificeerd groenexpert de uitgekozen stukken groen in het ‘bos van Dronryp’, langs het wandelpad aan de haven en de groenstrook tussen de Puolfeart en de Molen gefreesd, afgeplagd en waar nodig van braamstruiken ontdaan.

In september zijn ook de lessen over biodiversiteit door voorzitter Bert van Geel (Bert Natuur) op de scholen gestart en zijn een aantal werkgroep leden aan de slag gegaan met het maken van de kasten voor de 3 insectenhotels.

En dan is het zover…. In oktober 2021 hebben zo’n 250 leerlingen van de 3 basisscholen geholpen bij het inzaaien van de geplagde stukken grond met een inheems zadenmengsel, zodat het zaad in de winterperiode de tijd heeft om te wortelen en daarna te kiemen.

 

Voor de natuur is de winter een rustperiode. Maar als werkgroep hebben we niet stilgezeten.

In december 2021 en doorlopend in januari/februari 2022 zijn enkele werkgroep leden druk bezig geweest met voorbereidende acties voor het vullen van de insectenkisten. Denk daarbij aan het zagen van boomstammetjes, bamboestokken, het boren van gaten in stenen en stammetjes. En het verzamelen van dakpannen en vulmateriaal als dennenappels, stro, enz..  Daarnaast zijn er een aantal voorbeeldkisten gemaakt voor de leerlingen van de scholen, die de rest van de kisten moesten vullen. Iedere school kreeg zijn eigen insectenhotel en per insectenhotel moesten er 9 kisten geplaatst worden.  Dat is gebeurd in het voorjaar 2022. De leerlingen van de scholen hebben, tijdens een speciale buitenactiviteit, de gevulde kisten in de 3 insectenhotels geplaatst. Prachtig!

 

Als werkgroep zijn we ons ervan bewust dat biodiversiteit alleen kan slagen als iedereen weet hoe belangrijk soortenrijkdom binnen de natuur is en hoe wij, als mens, kunnen bijdragen om deze rijkdom te behouden of te herstellen.  Daarom is het creëren van bewustwording en draagvlak één van de speerpunten van ons beleid.

Dat betekent dat we naast de contacten die er zijn met de scholen en de kinderen, ook actief foto’s en informatie delen via onze facebook pagina en schrijven we tweemaandelijks een stuk over biodiversiteit in deze dorpskrant. Vaak gaat dit over lopende acties, maar soms ook over een inhoudelijk thema, zoals het belang van ecologisch maaibeheer, waarbij met gevarieerd maaien de kwetsbare levenscyclus van insecten en vlinders vergroot wordt.

En we blijven mensen uitnodigen voor excursies of andere interessante activiteiten. Via de Gearfetter, maar vooral via Social Media. Zo hebben we op 10 juni 2022 een nachtvlinder- en vleermuizen nacht georganiseerd in de tuin van één van onze werkgroep leden. Ongeveer 20 belangstellenden zagen dat er met lamp, laken en stroop ongeveer 30 soorten vlinders naar het doek gelokt werden. Zelfs het ‘groot avondrood’, met z’n opvallende roze pastelkleur was aanwezig! 

 

De, door de kinderen, ingezaaide stukken grond hebben over het algemeen prachtig gebloeid, maar sommige stukken hadden onvoldoende schaduwplanten, waardoor er niets opkwam en sommige delen hebben te lijden gehad van wroetende honden. Dit kwam vooral voor in het Bosachtige stuk bij Dronryp. Het heeft ons doen besluiten om speciale ‘hondenbordjes’ te laten maken, met een opvallende kleur, die hondeneigenaren moeten attenderen op de zaaiplekken en het aangelijnd houden van hun hond.

In november ’22 zijn de gemaaide stroken opnieuw ingezaaid met een inheems kruidenrijk mengsel.

Ook zijn er 3 informatieborden ontworpen en besteld. De borden worden geplaatst bij de insectenhotels. Plaatsing vindt plaats in het voorjaar 2023.

 

Bij het wandelpad aan de Puoldyk ( bij de haven) willen we in het voorjaar 2023 een ‘luwe’ plek creëren voor de insecten door hier een ‘ril’, een soort van boom- en struikenwal te plaatsen. Dit is besproken met de Gemeente. Het gaat om inlandse bomen en struiken, waaronder verschillende waardplanten. De bomen en struiken zijn inmiddels aangeschaft en staan ingekuild bij één van onze werkgroep leden. Zodra het weer het toelaat worden ze geplant.

 

In 2023 gaan we verder met ons bewustwordings- en draagvlakbeleid. Informatievoorziening blijft daarbij een belangrijke pijler. Naast onze facebookpagina zijn we van plan een webpagina op de website van het dorp te openen.

Ook gaan we door met activiteiten voor kinderen, waarbij we de focus nu ook op slootexcursies kunnen leggen. We hebben daarvoor een aantal stevige waternetten en kijkglazen aangeschaft. Uitnodiging gebeurt zoveel mogelijk via Social Media en bijvoorbeeld aankondiging bij de scholen.

Om de bewustwording en kennis over biodiversiteit bij de volwassen te vergroten is er al een informatieavond over ‘de bijzondere natuur in en om ons dorp’ verzorgt voor leden van het Nut in het Parochiehuis in Dronryp. Bert van Geel verzorgde de avond op 13 januari 2023. Het was een succesvolle avond met enthousiaste reacties en veel, veel vragen. Er waren ongeveer 60 bezoekers.

 

We mogen constateren dat er in de afgelopen 1.5 jaar veel is bereikt en dat er een goede basis is gelegd voor de biodiversiteit in en om ons dorp. We hebben hard gewerkt. De komende jaren blijft deze aandacht nodig, willen we dát wat we bereikt hebben niet achteruit laten gaan. Onderhoud blijft dus nodig evenals het aanleggen van nieuwe stukken natuur.

Maar naast behouden en uitbreiden,  willen we ook proberen te vernieuwen en de biodiversiteit in een wat breder perspectief te plaatsen. Bijvoorbeeld door contact te leggen met de vogelwacht en enkele boeren rondom Dronryp. We zouden graag willen verkennen wat er in samenwerking mogelijk is en wat onze rol hierin kan zijn...

Er blijft genoeg te doen

Top