Toneelverenigingen

Hâld Moed

De toanielferiening Hâld Moed, waard oprjochte yn 1905. De minsken dy’t mei dit inisjatyf kamen wiene Johannes Joha, Lammert Conradi en Okke Ulpens. Fan dizze begjintiid is net in soad bekend. De earste twa jier wie de feriening in ûnderôfdieling fan de R.K. kiesferiening en dêrnei is it in selsstannige feriening wurden. De earste útfieringen waarden holden op de boppeseal fan E. de Boer. Dit is it hjoeddeistige pân ‘De Herberg’ oan de Alddyk yn it sintrum fan Dronryp. Dêrnei waarden de útfieringen holden yn Café de Posthoorn. Pas sûnt likernôch 1940 waarden de útfieringen holden yn it hjoeddeistige R.K. ferieningsgebou.

Wolle jo mear witte oer disse toanielferiening? Gean nei www.haldmoed.frl.

Rederikerskeamer Demosthenes

Rederikerskeamer Demosthenes is een enthousiaste toneelvereniging die Fryske toneelstukken speelt voor een breed publiek. Vanaf oktober repeteren we 1 à 2 keer in de week en in maart de voorstelling 3 keer opgevoerd in de bovenzaal van Café De Posthoorn.
Een toneelvereniging heeft natuurlijk meer te bieden dan alleen toneelspelen. Zo zijn er bij een productie altijd mensen die de kleding verzorgen, decor bouwen, aankleding van het decor en zaal regelen, schmink doen, etc.

Wilt u hier meer van weten, neem dan eens een kijkje op www.demosthenes.frl.

Stichting Iepenloftspul Dronryp

It earste iepenloftspul yn de (eardere) gemeente Menameradiel waard opfierd yn 1981, op inisjatyf fan de Kultuerele Rie. Nei produksjes yn ferskate doarpen fan (it eardere) Menameradiel waard yn 1994 in fêst spylplak fûn oan de Haven yn Dronryp. Mei dy fêste lokaasje waard de namme feroare fan Iepenloftspul Menameradiel yn Stichting Iepenloftspul Dronryp.
Sûnt 2013 wurdt der ien kear yn de twa jier in stik spile. De stikken wurde yn it Frysk brocht troch spilers út it noardwesten fan Fryslân. Dy dogge dat ûnder lieding fan in profesjonele regisseur. Elke produksje driuwt foar it grutste diel op frijwilligers.

Mear ynformaasje fine jo op it webstee www.iepenloftspuldronryp.frl.

Top