ALGEMENE LEDENVERGADERING Dorpsbelang Dronryp maandag 12 april 2021 ONLINE
woensdag 14 april 2021

ALGEMENE LEDENVERGADERING Dorpsbelang Dronryp maandag 12 april 2021  ONLINE

 

Onderstaande agenda is i.v.m. Corona onder voorbehoud.

In verband met het feit dat de Algemene Leden Vergadering online zal plaatsvinden, willen we u verzoeken om u via de mail aan te melden.

Mocht u digitaal aanwezig willen zijn bij onze Algemene Leden Vergadering, stuur dan a.u.b. een mail naar onze secretaris, Annemarie Peeters-Veldman. Zij zal u t.z.t. verder informeren.

Het mailadres is: secretaris@dronryp.nl

 

AGENDA

 1. Opening met nadere uitleg van de gang van zaken
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen ledenvergadering 2019 (zie de Gearfetter van maart 2020) en korte terugblik op afhandeling formele zaken ledenvergadering 2020
 4. Financiële verantwoording

(ter vergadering gepresenteerd)

 1. Financieel jaarverslag 2020 door de penningmeester.
 2. Bevindingen van de kascontrolecommissie over verenigingsjaar 2020.
 3. Doorstroom leden kascontrolecommissie + benoeming reserve lid voor verenigingsjaar 2021
 4. Verkiezing bestuursleden

Het bestuur stelt voor te benoemen tot bestuurslid, de heren Sytze Hilverda en Martin Haarman. Kandidaatstelling voor een bestuurslidmaatschap, of het stellen van een tegenkandidaat, kan tot uiterlijk een kwartier voor aanvang van de ledenvergadering bij het bestuur. Benoeming vindt ter vergadering plaats.

 1. Terugblik 2019/2020 en nieuwe ontwikkelingen Dorpsbelang Dronryp
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

 

De na de pauze geplande lezing/presentatie zal op een later moment dit jaar worden gehouden. Daartoe zal, zodra dit weer mogelijk is, een informatie-avond worden georganiseerd.

De lezing/presentatie wordt gehouden door de heren Geert Verf en Gerard Veldman over de activiteiten, geluidshinder, de F35 (JSF), het geluidsmeetnet en het CVOM kortom veel van wat zich afspeelt op en rond de vliegbasis Leeuwarden.

 

Naar het nieuwsoverzicht
Top