(Wanneer) Gebruikt u uw moedertaal?
zondag 3 mei 2020

(Wanneer) Gebruikt u uw moedertaal?  

 

Waadhoeke is een uniek gebied waar de inwoners Nederlands, Fries, Bildts en Franekers spreken. Maar hoe vanzelfsprekend is het dat je altijd je eigen taal gebruikt? In opdracht van de gemeente doet een aantal studenten van NHL/Stenden vanaf 15 april onderzoek naar het gebruik van de memmetaal. Wanneer gebruiken we ‘ús memmetaal’ en wanneer niet? De gemeente nodigt haar inwoners graag uit om aan het onderzoek deel te nemen. Vanaf woensdag 15 april staat de vragenlijst online via www.waadhoeke.nl; invullen kost ongeveer 5 tot 10 minuten.

 

De gemeente is trots op de meertalige situatie en stimuleert haar inwoners ook graag om de eigen taal te spreken. Wethouder Taal, Jan Dijkstra vindt dat heel belangrijk: “We kinne ús it bêste uterje yn ús eigen taal. En ast dy goed uterje kinst, is dat goed foar it selffertrouwen. Dêr wurdst sterker fan.”

 

Met het onderzoek wil de gemeente inzicht krijgen in waarom mensen niet altijd hun moedertaal blijven gebruiken. Waarom doen mensen dit wel of niet? Met de resultaten hoopt de gemeente drempels weg te kunnen nemen zodat iedereen in Waadhoeke zoveel mogelijk zijn eigen taal gebruikt. Het onderzoek loopt tot en met 10 mei. Voor de zomervakantie worden de resultaten bekend gemaakt.

 

--

 

(Wannear) Brûke jo jo memmetaal?          

 

Waadhoeke is in unyk gebiet wêr’t de ynwenners Nederlânsk, Frysk, Biltsk en Frjentsjerters prate. Mar hoe fanselfsprekkend is it dat jo altyd jo eigen taal brûke? Yn opdracht fan de gemeente docht in tal fan studinten fan NHL/Stenden fan 15 april ôf ûndersyk nei it gebrûk fan de memmetaal. Wannear brûke wy ús memmetaal en wannear net? De gemeente nûget har ynwenners graach út om oan it ûndersyk diel te nimmen. Fan woansdei 15 april ôf stiet de fragelist online; ynfolje kostet ûngefear 5 oant 10 minuten.

 

De gemeente is grutsk op de meartalige sitewaasje en stimulearret har ynwenners ek graach om de eigen taal te sprekken. Wethâlder Taal, Jan Dijkstra fynt dat tige wichtich: “We kinne ús it bêste uterje yn ús eigen taal. En ast dy goed uterje kinst, is dat goed foar it selffertrouwen. Dêr wurdst sterker fan.”

 

Mei it ûndersyk wol de gemeente ynsjoch krije yn wêrom minsken net altyd har memmetaal brûken bliuwe. Wêrom dogge minsken dat wol of net? Mei de resultaten hopet de gemeente drompels fuortnimme te kinnen sadat elk yn Waadhoeke safolle mooglik syn eigen taal brûkt. It ûndersyk rint oant en mei 10 maaie. Foar de simmerfakânsje wurde resultaten ferwacht.

 

--

 

(Wannear) Bruke jou je moekestaal?         

 

Wâdhoeke is un unyk gebied wêr’t de inwoaners Nederlâns, Frys, Bildts en Franekers prate. Mar hoe fanselfsprekend is ut dat jou altyd jou eigen taal bruke? In opdracht fan de gemeente doët un antal studenten fan NHL/Stenden fan 15 april ôf ondersoek naar ut gebrûk fan de moekestaal. Wannear bruke wij ônze moekestaal en wannear nyt? De gemeente noadugt hur inwoaners graag út om an ut ondersoek met te doën. Fanôf woënsdâg 15 april staat de fragelijst online. Infulle kòst ongefear 5 tòt 10 minuten.

 

De gemeente is groats op de meartaluge sitewasy en stimuleart hur inwoaners ok graag om de eigen taal te praten. Wethouwer Taal, Jan Dijkstra fynt dat erg belangryk: “We kinne ús ut bêste uterje in ús eigen taal. En atst dy goed uterje kinst, is dat goed foar ut selffertrouwen. Dêr wurdst sterker fan.”

 

Met ut ondersoek wil de gemeente insicht krije in de fraag wêrom meensen nyt altyd hun moekestaal bruken blive. Wêrom doën meensen dat wel of nyt? Met de rissultaten hoopt de gemeente drompels furtnimme te kinnen sudat idereen in Wâdhoeke sufeul moogluk syn eigen taal brúkt. Ut ondersoek loopt tòt en met 10 mei. Foar de somerfakânsy wurde rissultaten ferwacht.

 

--

 

(Wanneer) Brúkke jou jou mimmetaal?     

 

Waddenhoek is ’n unyk gebied wer’t de inweuners Nederlâns, Frys, Bildts en Franekers prate. Maar hoe loochys is ’t dat jou altiten jou aigen taal brúkke? In opdracht fan de gemeente doet ’n antal  studinten fan NHL/Stenden fan 15 april ôf ondersoek naar ’t gebrúk fan de mimmetaal. Wanneer brúkke wij ‘ôns mimmetaal’ en wanneer niet? De gemeente noadigt hur inweuners graag út om an ’t ondersoek met te doen. Fan woensdeg 15 april ôf staat de fragelist online; infulle kost ongefeer 5 tot 10 menútten.

 

De gemeente is groats op de meertalige sitewasy en stimuleert hur inweuners ok graag om de aigen taal te praten. Wethouwer Taal, Jan Dijkstra, fynt dat heel belangryk: “We kinne ús it bêste uterje yn ús eigen taal. En ast dy goed uterje kinst, is dat goed foar it selffertrouwen. Dêr wurdst sterker fan.”

 

Met ’t ondersoek wil de gemeente insicht krije in werom mînsen niet altiten hur mimmetaal brúkke. Werom doen mînsen dut al/niet? Met de rissultaten hoopt de gemeente drumpels ferdwine te laten, soadat elkeneen in Waddenhoek soafeul mooglik syn aigen taal brúkt. ’t Ondersoek loopt fan 15 april tot en met 10 maai. Foor de seumerfekânsy worre de rissultaten bekind maakt.

Naar het nieuwsoverzicht
Top <h4>dronryp.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.dronryp.nl/home">Home</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/nieuws-en-agenda">Nieuws en agenda</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/facebook">Facebook</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/website_1503">Website</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/dorpsbelang">Dorpsbelang</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/dronrypinbeeld">Dronryp in beeld</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/visie-en-doelstellingen">Visie en doelstellingen</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/bestuur">Bestuur</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/ledenadministratie">Ledenadministratie</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/degearfetter">De Gearfetter</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/fierdronryp">FIER Dronryp</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/privacy">Privacy</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/huisartsenpraktijk">Huisartsenpraktijk Dronrijp</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/tandarts">Tandartsen</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/thuiszorg">Thuiszorg</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/fysiotherapie">Fysiotherapie</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/logopedie">Logopedie</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/faciliteiten">Faciliteiten</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/divers">Divers</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/maatschappelijk-werk-en-dienstverlening">Maatschappelijk werk en dienstverlening</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/uitvaart">Uitvaart</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/scholen">Scholen</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/jeugdwerk">Jeugdwerk</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/stichting-'t-skroefke">Stichting 't Skroefke</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/mfa-ald-skoalle">MFA d' ald skoalle</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/gebruikersruimtes">Gebruikersruimtes</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/overige-faciliteiten">Overige faciliteiten</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/vrijwilligers">Vrijwilligers</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/huisregels">Huisregels</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/beweegteam-waadhoeke">Beweegteam</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/kerken">Kerken</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/nederlands-hervormde-kerk-da-alde-wite-">Nederlands Hervormde kerk d’ Alde Wite </a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/rooms-katholieke-kerk-maria-geboorte">Rooms-katholieke kerk Maria Geboorte</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/goededoelen">Goede Doelen</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/gemeente">Gemeente</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/provincie">Provincie</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/vliegbasis-leeuwarden">Vliegbasis Leeuwarden</a></li> </ul>