De Sint Radbodusskoalle sit yn de finale fan Sjong junior
woensdag 19 juni 2024

De Sint Radbodusskoalle sit yn de finale fan Sjong junior


De Sint Radbodusskoalle sit yn de finale fan Sjong junior
Freed 21 juny stride bern fan de Sint Radbodusskoalle mei har ferske ‘Bûsjild’ tsjin sân oare Fryske skoallen yn de Lawei yn Drachten.


Fansels wolle jim it ferske hearre en sjen. Dat kin! Op Spotify en Youtube! Hoe mear streams hoe better! En wolle jim ús live sjen? We dogge mei oan it ‘Lazy Sunday afternoon concert’ fan Kunst en Genoegen. 30 juny, 16.00 oere yn de IJstuin.


Sint Radbodus in de finale van Sjong junior
Vrijdag 21 juni strijden kinderen van de Sint Radbodusschool met hun lied ‘Bûsjild’ tegen zeven andere Friese basisscholen. Dit is in de Lawei in Drachten.


Natuurlijk wil iedereen dit lied horen. Dat kan! Op Spotify en Youtube! Hoe meer er gestreamd wordt hoe beter!
En wil je ons live zien? We doen mee aan het ‘Lazy Sunday afternoon concert’ van Kunst en Genoegen op 30 juni, 16.00 uur in de IJstuin.

 

 

Afbeelding 2 van fotoalbum 'De Sint Radbodusskoalle sit yn de finale fan Sjong junior'
Naar het nieuwsoverzicht
Top