Verkeersbesluit voor het instellen van een maximum snelheid van 60 km/uur aan Rijksstraatweg en een deel van de Strjitwei tot de oprit naar de A31
woensdag 5 juni 2024

Verkeersbesluit voor het instellen van een maximum snelheid van 60 km/uur aan Rijksstraatweg en een deel van de Strjitwei tot de oprit naar de A31

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke hebben besloten dat het gewenst is om de verkeerssituatie op de Rijksstraatweg tussen Westerpolder en rotonde Skries/Rypsterdyk en een deel van de Strjitwei tot de oprit naar de A31 te herzien, zoals hieronder aangegeven. De Rijksstraatweg en de Strjitwei zijn gelegen in de gemeente Waadhoeke, dit verkeersbesluit heeft betrekking op het op de situatietekening met een rode lijn aangegeven wegvakken.

De betreffende wegvakken zijn in het beheer zijn bij de Gemeente Waadhoeke en gelegen buiten de bebouwde kom.

De Rijksstraatweg en de Strjitwei hebben op dit moment een wettelijk toegestane snelheid van 80 km/uur en zijn beide onderdeel van het onderliggende wegennet.

Verschillende particuliere erven worden langs de weg rechtstreeks ontsloten op de Rijksstraatweg en de Strjitwei, waaronder ook inritten van weilanden, de gewenste maatregelen creëren eenduidigheid rondom Dronryp aldus de gemeente en daardoor is het wenselijk om de maximum snelheid te verlagen naar 60 km/uur. De politie heeft positief geadviseerd over de verlaging van het snelheidsregime op dit wegvak.

 

Eind juni zal er flinke overlast zijn voor de inwoners van Dronryp. Twee van de drie rotondes zijn dan afgesloten voor al het verkeer.

 

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken (Algemene wet bestuursrecht). U doet dat binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit, uw bezwaar stuurt u naar:

College van burgemeester en wethouders van Waadhoeke

Postbus 58

8800 AB Franeker

In uw bezwaar staat in ieder geval:

  • Uw naam en adres
  • De datum
  • Het besluit waar u het niet mee eens bent
  • Waarom u het niet eens bent met dit besluit
  • Uw handtekening

Wilt u dat het besluit niet meteen ingaat?

Dan kunt u om een 'voorlopige voorziening' vragen bij de rechtbank. Dit is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een bezwaar heeft ingediend.

Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

Rechtbank Noord- Nederland

Afdeling bestuursrecht

Postbus 150

9700 AD Groningen

Afbeelding 2 van fotoalbum 'Verkeersbesluit voor het instellen van een maximum snelheid van 60 km/uur aan Rijksstraatweg en een deel van de Strjitwei tot de oprit naar de A31' Afbeelding 3 van fotoalbum 'Verkeersbesluit voor het instellen van een maximum snelheid van 60 km/uur aan Rijksstraatweg en een deel van de Strjitwei tot de oprit naar de A31'
Naar het nieuwsoverzicht
Top