ALV 2022
dinsdag 12 juli 2022

ALV 2022

ALGEMENE LEDENVERGADERING DORPSBELANG DRONRIJP

Datum: dinsdag 12 april 2022

Locatie: Posthoorn

 

NOTULEN

 

 1. Opening

Peter Tanghe opent de algemene ledenvergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom.

Peter vraagt of Fries spreken akkoord is en heet erelid Simon Dijkstra en afgevaardigden van de gemeente ook welkom. Het verzoek wordt gedaan om de presentielijst te tekenen. Peter stelt voor om punt 9 (rondvraag) te behandelen voor agendapunt 8 (lezing/presentatie).

 

 1. Mededelingen en ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken die het vermelden waard zijn. Het is rustig geweest vanwege Corona. Het bestuur heeft een WBTR (wet bestuur en toezicht rechtsbestuur) handboek opgesteld. Dit onderwerp kon nog niet op de agenda van deze ledenvergadering. De statuten en het WBTR handboek moeten nog naar de notaris. Dit onderwerp komt volgend jaar in de algemene ledenvergadering en er moet dan worden gezorgd dat de leden dit vooraf kunnen doorlezen. Klaas Koopmans vraagt wat het inhoudt. Peter geeft een korte toelichting over WBTR n.a.v. de vraag. Hij legt uit dat bijv. financiële zaken worden vastgelegd en dat het bedoeld is om hoofdelijke aansprakelijkheid te voorkomen.

 

 1. Notulen ledenvergadering 2021 en korte terugblik op afhandeling formele zaken ledenvergadering 2020

Vorig jaar was de algemene ledenvergadering online. De notulen hebben in de Gearfetter gestaan. Er zijn geen opmerkingen over de notulen en deze worden vastgesteld.

 

 1. Financiële verantwoording

(ter vergadering gepresenteerd)

 1. Financieel jaarverslag 2021 door de penningmeester.
 2. Bevindingen van de kascontrolecommissie over verenigingsjaar 2021.
 3. Doorstroom leden kascontrolecommissie + benoeming reservelid voor verenigingsjaar 2022
 4. Voorstel contributie
 5. Anne heeft een overzicht uitgedeeld en geeft een toelichting. De ledencontributie en advertenties in de Gearfetter zijn inkomsten op de exploitatierekening. Dorpsbelang heeft een bijdrage van €1.500 gedaan voor het restaureren van het voormalig Groene kruisgebouw en er zijn Pietenpakken aangeschaft. Dorpsbelang ontvangt jaarlijks een algemene bijdrage van de gemeente van € 500. De banken en bruggen zijn geschilderd door een dorpsgenoot en de materiaalkosten zijn door de gemeente vergoed. Een bijzondere uitgave dit jaar was de bijdrage van € 2.500 aan de fietstunnel bij Schingen. Als Dorpsbelang proberen we alert te zijn op subsidies die kunnen worden aangevraagd. Er wordt een vraag gesteld over de €10.000 kosten voor Dronryp energieneutraal. Peter zegt bij agendapunt 6 nog terug te komen op de inhoud van dit project. Anne geeft een toelichting op subsidiegelden die Dorpsbelang in het afgelopen jaar heeft ontvangen. Op een vraag over het huidige ledenaantal reageert Anne dat het ledenaantal weer wat lijkt op te klimmen.
 6. Simon Dijkstra en Henk Rinsma hebben de kascontrole gedaan. Simon en Henk zijn op 10 maart bij penningmeester Anne Hartkamp geweest en hebben zich met uitleg van de penningmeester Anne Hartkamp verdiept in de achtergrond van de cijfers. Volgens de kascommissie heeft de penningmeester de zaken goed op orde en hij wordt bedankt voor de heldere administratie. Decharge wordt verleend.
 7. Annemieke Boll is afwezig en zit in principe volgend jaar met Henk in de kascommissie. Dit moet door het bestuur nog worden nagevraagd bij Annemieke. Klaas Koopmans wil wel reserve zijn.
 8. Contributie verhogen van € 17,50 naar € 20,00.

De contributie is al enkele jaren hetzelfde bedrag, maar Peter geeft aan dat er ook kostenverhogingen zijn. Naar aanleiding van een vraag over de Gearfetter legt Peter uit dat dit blad alleen voor leden is, behalve  de maarteditie. Die komt uit voor de algemene ledenvergadering en is voor het hele dorp. Peter voegt daaraan toe dat Anne Hartkamp en Roely Talma actief bezig zijn met ledenwerving. Enkele leden stellen aanvullende vragen, o.a. of de verhoging een reden kan zijn om het lidmaatschap op te zeggen, of het dit jaar noodzakelijk is en of een kleinere verhoging ook een optie is. Anne legt uit dat de kosten van het drukken van de Gearfetter ook hoger zijn. Klaas Koopmans merkt op dat er al eerder is gesproken over een verhoging in stapjes en dat dit destijds al door een ledenvergadering  is aangenomen. Peter zegt dat de keuze nu aan de algemene ledenvergadering is. Er wordt gestemd en de meerderheid stemt in met de verhoging van de contributie naar € 20. Tip van Johan Dalstra is nog om in de Gearfetter wel toe te lichten waarom de verhoging wordt doorgevoerd.

 

 1. Verkiezing bestuursleden
 • Aftredend en herkiesbaar: Dirk Elsma
 • Aftredend en herkiesbaar: Sytze Hilverda
 • Geen opmerkingen en applaus
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Margriet Grouwstra; het bestuur stelt voor in haar plaats te benoemen tot bestuurslid: Gertjan Veerling
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Peter Tanghe; het bestuur stelt voor om vanuit het zittende bestuur Martin Haarman te benoemen tot voorzitter en Aly-Minke van Beem tot vice-voorzitter.

Benoeming vindt ter vergadering plaats.

 

2022-07 – B – Dorpsbelang vz wisseling

 

 

 

Peter is aftredend en niet herkiesbaar. Hij is 4,5 jaar actief geweest voor Dorpsbelang, waarvan 3 jaar als voorzitter. Peter zegt dat de leden blij mogen zijn met huidige bestuur. Peter draagt het voorzitterschap over aan Martin Haarman en Aly Minke wordt vice- voorzitter.

Martin stelt zichzelf voor  en geeft aan meerdere onderwerpen, waar Dorpsbelang mee bezig is, erg interessant te vinden, zoals biodiversiteit, verkeersveiligheid, woonvisie enz. Peter heeft zich de afgelopen jaren enorm ingezet en nieuwe projecten op de agenda gezet. Hij heeft hier veel tijd en energie in gestopt en Martin zegt dat we als bestuur dankbaar zijn voor wat hij heeft gedaan. Martin bedankt Peter met een bloemetje en een cadeaubon en Peter laat weten dat hij het graag heeft gedaan.

 

 1. Terugblik 2021 en nieuwe ontwikkelingen Dorpsbelang Dronryp

Dorpsbelang heeft veel onderwerpen op de agenda:

Speeltuinen aan de oostzijde van het dorp: Zowel De Romte als It Anker zijn bezig met het opzetten van een speeltuin. De werkzaamheden bij It Anker zijn naar verwachting rond de zomer klaar en bij de Romte eind 2022. Door de gemeente is gevraagd of wij deze projecten als Dorpsbelang ondersteunen en Dorpsbelang vindt dit een mooie ontwikkeling.

 

Dorpsvisie: Helaas is dit onderwerp door Corona steeds uitgesteld. Goed nieuws is dat 27 dorpsgenoten zich hebben aangemeld om mee te denken over de dorpsvisie. Dit zal gebeuren met ondersteuning vanuit Doarpswurk.

 

Woonvisie: Er is veel overleg geweest over dit onderwerp. Puoldyk fase 3 is besproken, de 27 appartementen bij Kukshiem, het gezondheidscentrum en Nij Drenninghe. Puoldyk fase 3 heeft een paar jaar geduurd, het volgende project wordt de Ljouwertertrekwei. Dorpsbelang heeft bij de gemeente het belang van betaalbaar wonen aangegeven.

Er moeten ook huurwoningen komen, en kavels moeten niet per opbod worden verkocht, zoals nu bij de Puoldyk wel is gebeurd. De gemeente was hierover ook ontstemd, maar kon toen niks meer doen. De wethouder is niet aanwezig om richting de aanwezige leden te reageren op deze gang van zaken.

 

Energieneutraal: Dit is een complex onderwerp, vooral lastig om te bedenken hoe je dit van de grond krijgt. Dorpsbelang heeft overlegd met ondernemers, met de Green World Company en dit heeft geleid tot een rapport. Hier kan men nu mee aan de slag. Het opstarten van een energiecoöperatie loopt nu, er is een adviseur bij betrokken en binnenkort wordt deze coöperatie als rechtspersoon geformaliseerd. De focus zal liggen op de afnamekant (achter de voordeur) en er zal worden samengewerkt met Samen Energie Neutraal. Voor wat betreft de productiekant (zon en wind) kan mogelijk worden aangesloten bij een consortium. Op 19 mei is er een informatieavond in het Parochiehuis, en nadere info volgt via Facebook.

 

Subsidieaanvragen: Er zijn aanvragen gedaan voor o.a. sportdagen en een AED.

 

Biodiversiteit: Het plan van Bert Natuur (Bert van Geel) wordt uitgevoerd, in samenwerking met basisscholen. Er zijn insectenhotels gemaakt en deze zijn geadopteerd door de basisscholen. De werkgroep biodiversiteit bestaat momenteel uit 7 personen en de werkgroep denkt na over verdere plannen/mogelijkheden op het gebied van biodiversiteit.

 

Dodenherdenking: De herdenking kan dit jaar gelukkig weer op de gebruikelijke manier plaatsvinden.

 

Dit jaar kon in het Eise Eisinga evenement weer worden georganiseerd voor groep 5 en 6 van de 3 basisscholen.

 

Waadhoeke: De contacten zijn goed. Er is momenteel regelmatig overleg over Friesland Campina, de info borden van Dronryp zijn verplaatst en dit jaar moeten de borden worden geactualiseerd. De opmerking wordt gemaakt dat Dronyp op de huidige borden op de kop wordt weergegeven.

Op het gebied van verkeersveiligheid is het bestuur minder tevreden. Het bestuur wil een andere inrichting van de kruising bij de Hobbemasingel. Hier moeten verplaatsbare bloembakken komen. De grens van de bebouwde kom aan de Puoldyk moet nadrukkelijker worden ingericht. Er is discussie over de Hearewei, omdat de gemeente voorstander is van een 30 km zone. Dit wil Dorpsbelang niet en onderzoek heeft ook aangetoond dat er in Menaam, met zo’n 30 km zone, meer ongelukken gebeuren. Fietsstroken, zoals op It Heech, zijn wel een optie. De gemeente wil geen voetgangersoversteekplaatsen. Eerder is een deel van het bestuur in gesprek geweest met een afgevaardigde van de gemeente en bewoners van It Skilpaed en de Haven. Dit heeft pittige discussies opgeleverd, maar uiteindelijk is er een proefopstelling afgesproken voor de inrichting. De betreffende medewerker van de gemeente is echter vertrokken en het bestuur constateert nu dat de toen gemaakte afspraken niet worden nagekomen. Dit voelt als bestuur absoluut niet goed en het bestuur gaat dan ook bezwaar maken. Johan Dalstra zegt dat de gemeente afspraken zo inderdaad niet nakomt en dat de gemeente richting de betreffende dorpsgenoten bijv. met een brief zou moeten reageren. Simon Dijkstra zegt dat de gemeente te luisteren heeft, aangezien ze voor ons werken. Peter laat weten dat het bestuur zich ook niet zomaar op deze manier zal laten wegzetten.

 

Uitbaggeren Trekvaart: Dit onderwerp staat nog steeds op de agenda. De politiek is er ook bij betrokken en het bestuur zal blijven hameren op dit punt.

 

Gearfetter: Peter zegt het een prachtig blad te vinden en geeft de mensen die hier aan mee werken een compliment. (Er volgt een applaus van de aanwezige leden.)

 

 

Sport: Het bestuur is druk bezig met overleg met de verschillende sportverenigingen. Dit moet leiden tot een lokaal sportakkoord om de verenigingen toekomstbestendig te maken. Op 16 april a.s. wordt een sportdag georganiseerd, ‘Heel Dronyp sport’. Daarnaast wordt er samen met Partoer nagedacht over hoe de verenigingen toegankelijk en levend kunnen worden gehouden. Dit doet men d.m.v. ‘Serious game’. Er wordt een SWOT analyse gemaakt, met realistische toekomstscenario’s.

 

Simmer yn Fryslan: Op 27 juli jl. is een zomeruitzending opgenomen in Dronryp. Hiervoor moest op het laatste moment nog van alles worden geregeld. Gelukkig hebben genoeg dorpsgenoten meegewerkt en is het een geslaagde uitzending geworden met o.a. interviews en een rondleiding door het dorp.

 

Tunnel Schingen: Dorpsbelang heeft een financiële bijdrage van €2.500 geleverd, om te zorgen dat de fietstunnel is opgeknapt met mooie kunstwerken, d.m.v. graffiti.

 

De werkgroep Social media/website is opgestart en bestaat uit 7 personen. Peter geeft aan hier erg blij mee te zijn.

 

AED: Er is nog sprake van een blinde vlek in het dorp en het bestuur is druk bezig met het oplossen van dit probleem, o.l.v. Aly-Minke van Beem.

 

Fiets 11 stedentocht: Er zijn gelukkig weer voldoende vrijwilligers, want dat was een eis van het bestuur van de Fiets Elfstedentocht om  de tocht weer door Dronyp te laten gaan.

 

Friesland Campina: Er schijnt een serieuze overnamekandidaat te zijn en de onderhandelingen zijn gaande.

 

Er volgt een applaus van de aanwezige leden.

 

 

 1. Pauze (2e koffie en thee ronde)

 

 

 1. Lezing/presentatie door de heren Geert Verf en Gerard Veldman over de activiteiten, geluidshinder, de F35 (JSF), het geluidsmeetnet en het CVOM kortom veel van wat zich afspeelt op en rond de vliegbasis Leeuwarden.

 

 1. Rondvraag

Klaas Koopmans vraagt of met het plaatsen van plantenbakken bij It Skilpaed/Hobbemasingel wel rekening wordt gehouden met de Merke. Peter laat weten dat het verplaatsbare bakken betreft. Klaas merkt op dat het mooi is dat het bestuur momenteel weer zo groot is, want dat is wel anders geweest. Het maakt het gemakkelijker om taken te verdelen. Hij complimenteert Peter nog met wat Peter als voorzitter heeft gedaan. Er zijn geen aanvullende zaken voor de rondvraag.

 

 • Sluiting

Peter sluit het formele deel van de algemene ledenvergadering en agendapunt 8 (lezing/presentatie) volgt.

 

 

Naar het nieuwsoverzicht
Top