aanleg fietspad langs van Harinxmakanaal
donderdag 28 januari 2021

aanleg fietspad langs van Harinxmakanaal

De gemeente is een al een aantal jaren bezig met de voorbereiding van de realisatie van een fietspad tussen Dronryp in de richting van Deinum, langs het Van Harinxmakanaal. In 2018 is hierover nauw contact geweest met het dorpsbelang van Dronryp en heeft de gemeenteraad destijds ook geld beschikbaar gesteld voor aanleg.

De gemeente werkt samen met de provincie Fryslân aan dit project omdat de provincie de oever langs het kanaal moet verbeteren.

Voor de realisatie van het fietspad is grond aangekocht van de aangrenzende grondeigenaren. Een van de eigenaren heeft aangegeven niet te willen meewerken en geen grond te willen afstaan. Om die reden is er enige stagnatie opgetreden in de planning. Om het fietspad toch te kunnen aanleggen op de beperkt beschikbare ruimte hebben we ervoor gekozen om ter plaatse, waar we de benodigde grond niet kunnen aankopen, een damwandconstructie aan te brengen in plaats van een stortsteenoever.

Nu is het zover dat de plannen uitgevoerd kunnen worden. De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor het kanaal en dus de aanleg van de oeverconstructies. De gemeente Waadhoeke is verantwoordelijk voor het fietspad. Omdat uit oogpunt van efficiency de projecten gecombineerd worden uitgevoerd is de provincie Fryslân hoofdverantwoordelijke van het project en daarmee ook de vergunningaanvrager voor het gehele werk.

Het ontwerp is nu gereed en de vergunningen zijn inmiddels aangevraagd. Ter informatie is een situatietekening met de uit te voeren werkzaamheden bijgevoegd. Deze tekening maakt ook onderdeel uit van de vergunningaanvraag welke door de provincie Fryslân bij de gemeente is ingediend. De gemeente heeft inmiddels al bekend gemaakt dat de aanvraag voor de vergunning is ingediend en zal worden behandeld.

De planning is om na het doorlopen van het vergunningentraject te starten met de uitvoering, welke gepland staat in het 2e kwartaal van 2021. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer Erwin Bos van de provincie Fryslân, via email e.bos©fryslan.frl of telefonisch via 06-23169744.

Naar het nieuwsoverzicht
Top