Ledenadministratie

Nog geen lid van Dorpsbelang Dronryp?
Als lid steunt u Dorpsbelang Dronryp bij haar initiatieven, activiteiten en projecten ten behoeve van het algemeen dorpsbelang. Over de voortgang daarvan leest in het informatieblad De Gearfetter.
U kunt onderaan deze pagina het machtigingsformulier downloaden.

Contributie
Vanaf 2023 bedraagt de jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap € 20,=

Automatische incasso
Om praktische redenen wenst Dorpsbelang Dronryp de contributie uitsluitend nog te innen via automatische incasso. De incasso vindt jaarlijks plaats in februari.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@dronryp.nl.

Wijzigingen doorgeven?
Verhuizing, opzegging, ander bankrekeningnummer? Stuur een e-mail naar de ledenadministratie via leden@dronryp.nl.

Top