Rederikerskeamer Demosthenes mei de klucht 'It lit de pastoar kâld'
zaterdag 21 maart

za 21 Rederikerskeamer Demosthenes mei de klucht 'It lit de pastoar kâld'
    om 20.15 oere yn de boppeseal fan café De Posthoorn

  • Tijd: 20.00 uur
  • Locatie: Posthoorn
Top <h4>dronryp.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.dronryp.nl/home">Home</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/nieuws-en-agenda">Nieuws en agenda</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/facebook">Facebook</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/website_1503">Website</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/dorpsbelang">Dorpsbelang</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/dronrypinbeeld">Dronryp in beeld</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/visie-en-doelstellingen">Visie en doelstellingen</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/bestuur">Bestuur</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/ledenadministratie">Ledenadministratie</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/degearfetter">De Gearfetter</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/fierdronryp">FIER Dronryp</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/privacy">Privacy</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/huisartsenpraktijk">Huisartsenpraktijk Dronrijp</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/tandarts">Tandartsen</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/thuiszorg">Thuiszorg</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/fysiotherapie">Fysiotherapie</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/logopedie">Logopedie</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/faciliteiten">Faciliteiten</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/divers">Divers</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/maatschappelijk-werk-en-dienstverlening">Maatschappelijk werk en dienstverlening</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/uitvaart">Uitvaart</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/scholen">Scholen</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/jeugdwerk">Jeugdwerk</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/stichting-'t-skroefke">Stichting 't Skroefke</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/mfa-ald-skoalle">MFA d' ald skoalle</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/gebruikersruimtes">Gebruikersruimtes</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/overige-faciliteiten">Overige faciliteiten</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/vrijwilligers">Vrijwilligers</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/huisregels">Huisregels</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/beweegteam-waadhoeke">Beweegteam</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/kerken">Kerken</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/nederlands-hervormde-kerk-da-alde-wite-">Nederlands Hervormde kerk d’ Alde Wite </a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/rooms-katholieke-kerk-maria-geboorte">Rooms-katholieke kerk Maria Geboorte</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/goededoelen">Goede Doelen</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/gemeente">Gemeente</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/provincie">Provincie</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/vliegbasis-leeuwarden">Vliegbasis Leeuwarden</a></li> </ul>