Bijeenkomst Stichting Bodembeweging Friesland te Marsum
donderdag 28 maart

Betreft: Uitnodiging voor 28 maart


Geachte dames en heren,

Het doet ons genoegen u uit te kunnen nodigen voor de officiële start van de Stichting Bodembeweging Friesland. Zoals u weet wordt er al jaren niet alleen gas gewonnen in Groningen. Ook in de Provincie Friesland wordt al jaren gas en zout gewonnen. De rechten van de burgers als er schade optreedt blijken allerminst goed geregeld te zijn. Om die reden hebben in 2016 de Provincie Fryslân en de Vereniging Friese Gemeenten (VFG) een manifest opgesteld (zie bijlage) , waarin zorgen over veiligheid, leefbaarheid en waardebehoud van onroerend goed zijn uitgesproken.  Daarin is ook aangegeven wat de Provincie en de VFG van de Tweede Kamer en het Kabinet verwachten.

In Friesland speelt de problematiek in toenemende mate, nu door het geleidelijk  afbouwen van de gaswinning in Groningen weer nieuwe concessies zijn en worden afgegeven voor gaswinning in kleinere velden en daar is  terecht de nodige onrust en weerstand tegen.

In Friesland was nog geen stichting of platform waarbinnen de belangen van met name burgers  in Friesland breed behartigd worden. Daarom hebben de ondergetekenden het initiatief genomen om de Stichting Bodembeweging Friesland op te richten. Vanzelfsprekend willen wij graag samenwerken met de diverse lokale organisaties, verenigingen en stichtingen die er al zijn, maar ook met de Provincie Friesland en de gemeenten in Friesland, juist om door die samenwerking sterker te staan in de belangenbehartiging. Graag willen wij u een nadere toelichting geven op wat de stichting beoogt.

Wij stellen het zeer op prijs als u, of een vertegenwoordiger van uw organisatie, aanwezig kunt zijn!

De bijeenkomst vindt plaats op  donderdag 28 maart 2019

Dorpshuis Nij Franjum, Franjumbuorsterpaed 12, 9034 GZ Marsum       

Tijd: 16.00 – 17.00 uur

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Opening, wie zijn we, wat willen we, wat doen we
  • Toelichting op het Manifest (zie Bijlage)
  • Toelichting en presentatie Website
  • Beantwoording vragen en discussie
  • Sluiting

 

Met vriendelijke groet,              

 

Rinze Post, voorzitter     Marco Kalmijn, secretaris           Rein Hagenaars, penningmeester


  • Tijd: 16.00 uur
  • Locatie: Nij Franjum
Top <h4>dronryp.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.dronryp.nl/home">Home</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/nieuws-en-agenda">Nieuws en agenda</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/facebook">Facebook</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/website_1503">Website</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/dorpsbelang">Dorpsbelang</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/dronrypinbeeld">Dronryp in beeld</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/visie-en-doelstellingen">Visie en doelstellingen</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/bestuur">Bestuur</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/ledenadministratie">Ledenadministratie</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/degearfetter">De Gearfetter</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/fierdronryp">FIER Dronryp</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/privacy">Privacy</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/huisartsenpraktijk">Huisartsenpraktijk Dronrijp</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/tandarts">Tandartsen</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/thuiszorg">Thuiszorg</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/fysiotherapie">Fysiotherapie</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/logopedie">Logopedie</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/faciliteiten">Faciliteiten</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/divers">Divers</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/maatschappelijk-werk-en-dienstverlening">Maatschappelijk werk en dienstverlening</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/uitvaart">Uitvaart</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/scholen">Scholen</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/jeugdwerk">Jeugdwerk</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/stichting-'t-skroefke">Stichting 't Skroefke</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/mfa-ald-skoalle">MFA d' ald skoalle</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/gebruikersruimtes">Gebruikersruimtes</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/overige-faciliteiten">Overige faciliteiten</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/vrijwilligers">Vrijwilligers</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/huisregels">Huisregels</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/beweegteam-waadhoeke">Beweegteam</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/kerken">Kerken</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/nederlands-hervormde-kerk-da-alde-wite-">Nederlands Hervormde kerk d’ Alde Wite </a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/rooms-katholieke-kerk-maria-geboorte">Rooms-katholieke kerk Maria Geboorte</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/goededoelen">Goede Doelen</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/gemeente">Gemeente</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/provincie">Provincie</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/vliegbasis-leeuwarden">Vliegbasis Leeuwarden</a></li> </ul>